ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
สถานที่จัด
วันที่เริ่มจัด
ถึงวันที่
 
230 การอบรม การตรวจสอบ SNP เพื่อจำแนกพันธุกรรมด้วยเทคนิค Kompetitive Allele Specific PCR(KASP) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A - 420 06/08/2017 06/08/2017
229 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Introduction to GWAS and QTL analysis by using GBS" ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A - 106 05/04/2017 05/25/2017
228 งานแสดง สายพันธุ์พริก มะเขือเทศ และ กะเพรา ครั้งที่ 2 ณ อาคารเมล็ดพันธุ์ และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน กำแพงแสน 02/25/2017 02/25/2017
227 งานแสดง สายพันธุ์พริก มะเขือเทศ และ กะเพรา ณ อาคารเมล็ดพันธุ์ และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน กำแพงแสน 02/23/2017 02/23/2017
226 Novel solutions for real time PCR in genotyping gene expression and gene regulation ห้อง A 420 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 02/01/2017 02/01/2017
225 A novel regulation mechanism of boron dependent expression of transporters through translation stalling ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร A 106 11/11/2016 11/11/2016
205 เรื่อง "โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ( ความเป็นมา เป็นไป และการตรวจวินิจฉัยโรค ) เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช " ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A-104 08/17/2016 08/17/2016
204 Cytogenetics in Plant Breeding ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ณ.ห้อง A 106 08/16/2016 11/08/2016
189 Precision breeding : Genome editing for breeders ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A 106 08/01/2016 08/04/2016
187 “Precision breeding: Technoiogy and legal issues” ณ.ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 07/29/2016 07/29/2016
184 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การสร้างพืช Double Haploid และการใช้ Flow Cytometer เพื่อตรวจหาจำนวนชุดโครโมโซม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A 420 07/01/2016 07/01/2016
183 “ NEXT GENERATION SEQUENCING TECHNOLOGY FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF VIRUSES IN GRAPEVINE “ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A 106 05/03/2016 00/00/0000
182 A Modern Plant Breeding in Japan ณ.ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หอ้ง A 420 03/18/2016 00/00/0000
181 Immortal lines:creation and application in plant breeding ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ณ.ห้องการเรียนการสอน A 106 01/27/2016 00/00/0000
180 Morphological and Molecular Dissection of Leaf Development in Wild-Type and Various Morphogenetic Mutants in Rice ณ ห้อง A 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 11/26/2015 00/00/0000
179 หลักการ พื้นฐานของ Real-time PCR การวิเคราะห์ผล และ การประยุกต์ใช้งาน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Eppendorf (Thailand) 10/07/2015 00/00/0000
172 Plant breeding in business organization @ “ SME : Plant Breeding-Back to Basic” ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 09/02/2015 09/04/2015
156 Introgressive hybridization and comparative genomics ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 08/17/2015 08/21/2015
154 Genetic Purity Test USING DNA MARKER ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10/08/2014 00/00/0000
153 The integrated use of fungicides,cultivar resistance and tolerance in sustainable disease control ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 07/06/2015 00/00/0000
152 สื่อประกอบการเรียนวิชา Molecular and Cellular Biology Laboratories ( Cut dna ) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 06/30/2015 00/00/0000
150 สื่อประกอบการเรียนวิชา Molecular and Cellular Biology Laboratories ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 06/30/2015 06/30/2016
149 สื่อประกอบวิชา Molecular and Cellular Biology Laboratories ( Determination of labeling efficiency ) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 06/30/2015 00/00/0000
148 สื่อประกอบการเรียนวิชา Molecular and Cellular Biology Laboratories ( Jel ) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 06/30/2015 00/00/0000
121 ( Genomic Selection ) Introduction to Quantitative Genetics โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเชิงวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และ การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 03/30/2015 04/03/2015
120 “Cutting-Edge Geonomics based Technologies for Plant Traits Discovery and High Throughput Genotyping” ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 03/25/2015 00/00/0000
116 กรอบทิศทางการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวข้อบรรยาย "รายงานสถานภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร" อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 03/16/2015 03/16/2015
115 "PAMP Triggered Immunity in Brassica,using Association Transcriptomics,a Functional Method of Genome Wide Association Studies in Crops" ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 02/27/2015 00/00/0000
114 Utilizing natural insect resistance for control of multiple insect pests and insect-transmitted plant virus ห้อง A 420 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 02/24/2015 00/00/0000
113 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 02/06/2015 00/00/0000
107 Bioinformatics for genome sequences and its application ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 01/21/2015 01/22/2015
99 The RNAi Landscape in agricultural research and plant biotechnology ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 11/27/2014 00/00/0000
98 Small RNA world,biogenesis and function in plants and Srnas role in plant virus interaction ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 11/27/2014 00/00/0000
88 Commercial plant breeding operation : R&D Production and Processing ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 11/24/2014 11/26/2014
77 Commercial plant breeding operation : Marketing, Sales and Management / Commercial Seed Processing Operation ห้องหว้ากอ สอง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 11/19/2014 11/21/2014
76 การใช้โปรแกรม GeneSnap,GeneTool Match และ GeneDirectory สำหรับเครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล บริษัท แล็บ โฟกัส จำกัด 07/31/2014 00/00/0000
75 Sweet Sorghum: A multi-purpose bioenergy crop Department of Agronomy and Horticulture University of Nebraska-Lincoln 03/12/2014 00/00/0000
73 โครงการชั้นเรียนพิเศษ Molecular Plant Breeding : Plant Disease Resistance Department of Biology Plant Biology ประเทศ Switzerland ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง และ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 01/28/2014 00/00/0000
72 " Understanding plant pathogen interface : Tools for decision-making in breeding and epidemiology " The International Rice Research Institute ( IRRI ) 11/28/2013 00/00/0000
64 งานประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ยกระดับความสามารถของประเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกับภาคการผลิต.. อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 07/31/2013 07/31/2013
63 เทคนิค Centrifuge Clinic ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
62 การใช้งาน Mini Spray Dryer และ การถอดประกอบ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
61 หลักการใช้งาน real-time PCR ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
60 Innovation of Imaging and Analyzing System for Cell Culture Technique ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
59 Tips,Tricks,Techniques and Errors in Pipetting ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
58 หลักการใช้งาน Spectro star NaNo Training ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
57 การใช้งานและเทคนิค Nanodrop 8000 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
56 การใช้งาน กล้องจุลทรรศน์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   00/00/0000
55 Potential Application of PCR-based Method for Early Detection of Grassery Disease of Silkworm, Bombyx mori BIOTEC 07/29/2004 00/00/0000
54 Genotyping by sequencing and oil palm breeding CAB & Univanich collaboration on large scale genomic sequencing 05/11/2012 00/00/0000
* ห้าม Copy หรือ เผื่อแพร่เนื้อหาต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาติ