ชื่อเรื่องการบรรยาย

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
สถานที่จัด
วันที่เริ่มจัด
ถึงวันที่
 
257 Towards a universal chromosomal barcode for plant diversity โดยผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 08/25/2020 08/25/2020
256 ประชุมหลักสูตร STIP02 กลุ่ม priority setting ด้านเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A-106 07/22/2020 07/22/2020
255 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้สัมภาษณ์ในการถ่ายทำรายการ “เปิดรั้วอุดมศึกษา” ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 10/11/2019 10/11/2019
254 "Advanced Plant Breeding" ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 11/01/2019 11/01/2019
252 บรรยายพิเศษ วิชา 01555691 ห้อง A-106 10/10/2019 10/10/2019
251 งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 10/18/2018 10/18/2018
250 อบรมการใช้โปรแกรมประกอบชุดถ่ายภาพ Nikon ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A106 07/20/2018 07/20/2018
249 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ ห้องวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 09/25/2019 09/26/2019
248 Banana blood disease in Thailand ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 09/03/2019 09/03/2019
247 สัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ห้องประชุม Empress Grand Hall โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 08/29/2019 08/29/2019
246 Musa cytogenetics and molecular taxonomy workshop ณ.ห้อง A-106,A-420ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 08/14/2019 08/16/2019
245 สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 07/25/2019 07/25/2019
244 Bio-Rad CFX Maestro และ High resolution melting Analysis (past 2) ห้อง A106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 06/07/2019 06/07/2019
243 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ Bio-Rad CFX Maestro และ High resolution melting Analysis ห้อง A106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 05/17/2019 05/17/2019
242 Dynamic miRNA-phasiRNA pathways in non-model plants ห้อง A106 อาคารปฎิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 05/14/2019 05/14/2019
241 สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมพูลแมน ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 03/28/2019 03/29/2019
240 "Capacity Development in Improved Seed Technology and Accelerating Genetic Improvement in Food Crops by Using Genotyping by Sequencing Approach" Module 2: Modern Plant Breeding ห้อง A-106 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 03/25/2019 03/29/2019
239 What can we learn from whole genome sequence analysis of a sigle tree ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A-106 03/14/2019 03/14/2019
238 Molecular modeling and docking for agricultural applications ณ.ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 02/01/2019 02/01/2019
237 CRISPR/Cas9 Genome-Editing Workshop ห้อง A – 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 08/27/2018 08/31/2018
236 Genome assembly and annotation ห้อง A – 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 08/06/2018 08/09/2018
235 การสร้างสายพันธุ์ลุกผสม การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ “Hybrid Seeds,Quality Control and Biotechnology for Plant Breeding” ห้อง A – 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 07/03/2018 07/06/2018
234 “KU 50 and Cassava Breeding Challenges” ณ ห้อง 301 ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 06/26/2018 06/26/2018
233 “ Long-term storage of plant biodiversity by cryopreservation ” ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A-106 03/23/2018 03/23/2018
232 การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 02/07/2018 02/07/2018
231 Current topics in plant systematics ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 01/19/2018 01/19/2018
230 การอบรม การตรวจสอบ SNP เพื่อจำแนกพันธุกรรมด้วยเทคนิค Kompetitive Allele Specific PCR(KASP) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A - 420 06/08/2017 06/08/2017
229 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Introduction to GWAS and QTL analysis by using GBS" ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A - 106 05/04/2017 05/25/2017
228 งานแสดง สายพันธุ์พริก มะเขือเทศ และ กะเพรา ครั้งที่ 2 ณ อาคารเมล็ดพันธุ์ และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน กำแพงแสน 02/25/2017 02/25/2017
227 งานแสดง สายพันธุ์พริก มะเขือเทศ และ กะเพรา ณ อาคารเมล็ดพันธุ์ และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน กำแพงแสน 02/23/2017 02/23/2017
226 Novel solutions for real time PCR in genotyping gene expression and gene regulation ห้อง A 420 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 02/01/2017 02/01/2017
225 A novel regulation mechanism of boron dependent expression of transporters through translation stalling ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร A 106 11/11/2016 11/11/2016
205 เรื่อง "โรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ( ความเป็นมา เป็นไป และการตรวจวินิจฉัยโรค ) เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช " ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A-104 08/17/2016 08/17/2016
204 Cytogenetics in Plant Breeding ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ณ.ห้อง A 106 08/16/2016 11/08/2016
189 Precision breeding : Genome editing for breeders ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A 106 08/01/2016 08/04/2016
187 “Precision breeding: Technoiogy and legal issues” ณ.ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 07/29/2016 07/29/2016
184 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การสร้างพืช Double Haploid และการใช้ Flow Cytometer เพื่อตรวจหาจำนวนชุดโครโมโซม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A 420 07/01/2016 07/01/2016
183 “ NEXT GENERATION SEQUENCING TECHNOLOGY FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF VIRUSES IN GRAPEVINE “ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ห้อง A 106 05/03/2016 05/03/2016
182 A Modern Plant Breeding in Japan ณ.ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หอ้ง A 420 03/18/2016 03/18/2016
181 Immortal lines:creation and application in plant breeding ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ณ.ห้องการเรียนการสอน A 106 01/27/2016 01/27/2016
180 Morphological and Molecular Dissection of Leaf Development in Wild-Type and Various Morphogenetic Mutants in Rice ณ ห้อง A 106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 11/26/2015 11/26/2015
179 หลักการ พื้นฐานของ Real-time PCR การวิเคราะห์ผล และ การประยุกต์ใช้งาน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Eppendorf (Thailand) 10/07/2015 10/07/2015
172 Plant breeding in business organization @ “ SME : Plant Breeding-Back to Basic” ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 09/02/2015 09/04/2015
156 Introgressive hybridization and comparative genomics ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 08/17/2015 08/21/2015
154 Genetic Purity Test USING DNA MARKER ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10/08/2014 10/08/2014
153 The integrated use of fungicides,cultivar resistance and tolerance in sustainable disease control ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 07/06/2015 07/06/2015
121 ( Genomic Selection ) Introduction to Quantitative Genetics โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเชิงวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และ การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ห้อง A 106 03/30/2015 04/03/2015
120 “Cutting-Edge Geonomics based Technologies for Plant Traits Discovery and High Throughput Genotyping” ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 03/25/2015 03/25/2015
116 กรอบทิศทางการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวข้อบรรยาย "รายงานสถานภาพของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร" อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 03/16/2015 03/16/2015
115 "PAMP Triggered Immunity in Brassica,using Association Transcriptomics,a Functional Method of Genome Wide Association Studies in Crops" ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 02/27/2015 02/27/2015