ปีการศึกษา
ภาคการเรียน
รหัสวิชาเรียน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมู่บรรยาย
หมู่ปฏิบัติ
ผู้จัดการวิชาเรียน
วันและเวลาเรียน
ห้องเรียน
2560 ภาคต้น 01555522 Agricultural Molecular Biology 3 700 - ดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา จันทร์ , พุธ 9.00–10.30 น. A106
2560 ภาคต้น 01555551 Molecular and Cellular Biology Laboratory 3 - 711 ดร.รัชนี ฮงประยูร ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะนิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมตอนเดือน มิ.ย.-ก.ค 60 เท่านั้น  
2560 ภาคต้น 01555552 Biodetection Technologies 3 700 - ดร.วิราวรรณ จุลโพธิ์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอน  
2560 ภาคต้น 01555561 Adaptation, Selection and Speciation 3 700 - ดร.ประกิจ สมท่า/ Dr.Hugo Volkaert ดร.ประกิจ สมท่า/Dr.Hugo Volkaert ติดต่ออาจารย์ผู้สอน  
2560 ภาคต้น 01555596 Selected Topics in Agricultural Biotechnology 3 700 - ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอน  
2560 ภาคต้น 01555597 Seminar 1 700 - ดร.นิกร ทองทิพย์ อังคาร 14.00-16.00 น. A106
2560 ภาคต้น 01555598 Special Problem 1-3 - 711 ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม    
2560 ภาคต้น 01555599 Thesis 1-12 - 711 ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม    
2560 ภาคต้น 01555691 Advanced Research Methods in Agricultural Biotechnology 3 700 - ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอน  
2560 ภาคต้น 01555696 Selected Topics in Agricultural Biotechnology 3 700 - ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอน  
2560 ภาคต้น 01555697 Seminar 1 700 - ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ อังคาร 14.00-16.00 น. A106
2560 ภาคต้น 01555698 Special Problem 1-3 - 711 ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม    
2560 ภาคต้น 01555699 Thesis 1-36 - 711 ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม    
2560 ภาคต้น 01555622 Animal Genetic & Reproductive Biotechnology 3 700 - รศ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินท์ ติดต่ออาจารย์ผู้สอน  
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 034-282-494 ถึง 7 ต่อ 105